ใครดันรอบนี้

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันขาย 1,256.09 ล้านบาท

บัญชีบล.ขาย 109.28 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 3,435.56 ล้านบาท

รายย่อยซื้อ 4,800.93 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 52,201.99 ล้านบาท