ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน”


 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน  ตามแผนกลยุทธ์ด้านการปฏิรูปกฎเกณฑ์  (Regulatory Reform) เพื่อเพิ่มคุณภาพบริษัทจดทะเบียน และประโยชน์ของผู้ลงทุน 

 การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในครั้งนี้  ได้แก่

1.       ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน โดยยกเลิกเกณฑ์รับหลักทรัพย์ที่พิจารณา Market Capitalization ทั้งใน SET และ mai เพื่อให้บริษัทที่จะจดทะเบียนได้ต้องเป็นบริษัทที่มีกำไรมาแล้ว ยกเว้นธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Company) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ

2.       ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ต้องจัดประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทแก่ผู้ลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 1 ครั้งภายในปีแรกที่เข้าจดทะเบียน

3.       กำหนดเกณฑ์การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้รองรับการเพิ่มทุน Preferential Public Offering (PPO) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอ General Mandate เพื่อทำ PPO ได้ไม่เกิน 20%

4.       ปรับปรุงเกณฑ์การย้ายตลาดเพื่อให้บริษัทคงการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์ดำรงสถานะ โดยยกเว้นคุณสมบัติเรื่องมูลค่าพาร์ขั้นต่ำ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการย้ายตลาด

5.       ปรับปรุงฐานเสียงของมติ Voluntary Delist เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้าง โดยปรับปรุงมติผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการทำ Share Swapแบบ 1:1 ให้เป็น 3/4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากเดิมที่เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด

6.       ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อความชัดเจน ลดการตีความ และสอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแล โดยปรับปรุงเกณฑ์รับหลักทรัพย์และเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล

ทั้งนี้ ติดตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ  https://www.set.or.th/th/regulations/consult/market_consultation_p1.html หัวข้อ การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: regulatorypolicydepartment@set.or.th จนถึงวันที่ มีนาคม 2563