ตลท.ประกาศเพิกถอน 3 หลักทรัพย์ออกตลาดหุ้น เหตุไม่ส่งงบQ 2/2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ 3 บริษัทจดทะเบียนดังงนี้ 1.บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อิสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC, บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR และ บริษัท ทรีศิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF การเพิกถอน 3 บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนทั้ง 3 ยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาส 2/2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย.2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 14 ส.ค. 2562 จึงเป็นเหตุให้ถูกเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2549