ยูโอบี เตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย ร้อยละ 4.07ต่อปี

ยูโอบี เตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิอายุ 10 ปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดหลังครบ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี กำหนดเปิดจองตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคมถึง 6 มิถุนายน 2565

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มีแผนออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 อายุ 10 ปี ตามหลักเกณฑ์ Basel III เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่โดยกำหนดมูลค่าการจองขั้นต่ำ 100,000 บาท

ตราสารที่ออกในครั้งนี้เป็นตราสารด้อยสิทธิมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนโดยธนาคารขอสงวนสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด  หลังครบกำหนดปีที่ 5 และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วนเมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน

คุณสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบีประเทศไทย กล่าวว่า “การออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและรองรับการเติบโตทางธุรกิจตามแผนของธนาคาร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนที่สนใจตราสารเงินกองทุนนี้สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2565 (ระหว่างวันและเวลาทำการของธนาคารได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา และสถาบันการเงินชั้นนำอีก 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงความเสี่ยงหรือสถานการณ์ในเชิงลบที่อาจกระทบต่อการลงทุนในหนังสือชี้ชวน หรือสอบถามกับทางสถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ง ดังนี้ 1.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-343-4900 และ 02-093-4900 2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-645-5555 หรือ 1333 และ 3.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819