ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน และมีผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากประกันภัย พ.ร.บ. ดังนี้

1.ผู้ขับขี่ จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้แก่ กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน  

กรณีเสียชีวิต / ทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะ คุ้มครอง 35,000 บาท ต่อคน หากเกิดความเสียหายทั้งสองกรณีรวมกัน คุ้มครอง ไม่เกิน 65,000 บาท ต่อคน (สำหรับ ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูกสามารถไปเรียกร้องจากฝ่ายที่ต้องรับผิดได้) 

2.ผู้โดยสาร จะได้รับความคุ้มครอง ตามประกันภัย พ.ร.บ.ดังนี้ 

กรณีบาดเจ็บคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน 

กรณีสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพ คุ้มครอง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาทต่อคน 

กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 500,000 บาท ต่อคน  

กรณีนอนรักษาตัว ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครอง วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน 

3.ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร เช่น คนเดินเท้า จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ดังนี้ 

กรณีบาดเจ็บคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน  

กรณีสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพ คุ้มครอง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาทต่อคน 

กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 500,000 บาท ต่อคน  

กรณีนอนรักษาตัว ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครอง วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

การทำ พ.ร.บ.ประกันภัยมีประโยชน์ต่อทุกคน ดังนั้เจ้าของรถทุกคันห้ามลืมทำเด็ดขาด และสำหรับรถจักรยานยนต์ ตอนนี้ก็สามารถซื้อ พ.ร.บ.หรือต่ออายุกรมธรรม์ได้ทางออนไลน์แล้ว ผ่านไลน์ @iRVP สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากโควิด-19