ก.ล.ต. เดินหน้าหนุนการระดมทุนด้วย REIT buy-back

..เดินหน้าสนับสนุนการระดมทุนด้วย REIT buy-back เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทุกขนาด รวมทั้ง SME ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19 สอดรับมาตรการของภาครัฐที่ยกเว้นภาษีและลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดต้นทุนของภาคเอกชน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการระดมทุนผ่านทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน (REIT buy-back) โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ และลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการขายและซื้อคืนทรัพย์สินระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับ REIT buy-back เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) กล่าวว่า “มาตรการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนการระดมทุนผ่าน REIT buy-back โดยการยกเว้นภาษีและลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ จะช่วยลดต้นทุนในการระดมทุนและแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทุกขนาด รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกิจการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้หลายรูปแบบมากขึ้นและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ พร้อมกันนี้ ..จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ REIT buy-back เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ในการระดมทุนได้ รวมถึงการระดมทุนรูปแบบอื่น  ต่อไป

ทั้งนี้ ..ได้ออกหลักเกณฑ์การระดมทุนด้วย REIT buy-back มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นเครื่องมือของตลาดทุนที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุนให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมให้เช่าซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องจากสถานการณ์ COVID-19 ให้สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ REIT buy-back โดยมีกลไกให้สามารถซื้อทรัพย์สินคืนได้ในอนาคตภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ และผู้ประกอบธุรกิจยังสามารถทำข้อตกลงในการเช่าทรัพย์สินกลับไปบริหารได้ด้วย ซึ่งช่วยให้ได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินไปช่วยเสริมสภาพคล่องกิจการ และยังสามารถรักษาความเป็นเจ้าของทรัพย์สินไว้ได้ โดยซื้อทรัพย์สินกลับคืนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ล่าสุด ..ได้ออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมแบบfiling สำหรับ REIT buy-back ที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหรือยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อช่วยลดภาระให้แก่ภาคเอกชนอีกด้วย