ก.ล.ต. ผนึก 14 องค์กร เปิดเวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในภาคตลาดทุน

ก.ล.ต. ผนึก 14 องค์กร เปิดเวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในภาคตลาดทุน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และผู้แทนจาก 14 องค์กร* ร่วมนำเสนอบทบาทของภาคตลาดทุน ภายใต้หัวข้อ “แนวทางขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน” ในเวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Governance for Sustainable Development Forum) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Good Society Summit** ที่จัดขึ้นในวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบงานออนไลน์เสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ http://goodsociety.networkงานเสวนาในครั้งนี้ ก.ล.ต. และ 14 องค์กร ได้เน้นให้เห็นถึงความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นวาระระดับประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยในภาคตลาดทุนได้ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้องค์กรธุรกิจมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดพลวัตและผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งสามารถสร้างและส่งมอบสังคมดีให้แก่คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้