EA รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นปีที่ 4


บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2021 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้อย่างครบถ้วน เป็นปีที่ 4

นายจีรพันธ์ ปัญญานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2021 ในรูปแบบการจัดงานแบบ Virtual Ceremony โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯ

รางวัลนี้สะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมแนวทางทั้ง 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ความใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นปีที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) อย่างแท้จริง