กองทุนดันตลาดจ้า

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันซื้อ 1,453.84 ล้านบาท

บัญชีบล.ขาย 252.06 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 841.62 ล้านบาท

รายย่อยขาย 360.16 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม  36,544.37 ล้านบาท