ย่อยรับเละ 3 ขารุมย่อย

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันขาย 2,632.96ล้านบาท

บัญชีบล.ขาย 847.80 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 779.61 ล้านบาท

รายย่อยซื้อ 4,260.37 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม  42,249.77 ล้านบาท