“EnCo” ครบรอบ 20 ปี จัดสัมมนาใหญ่ “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

EnCo ผู้นําธุรกิจด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการสถานที่ ซึ่งเป็น บริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "อนาคตอสังหาริมทรัพย์ มุ่งสู่ความยั่งยืน" เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี EnCo พร้อมขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องและสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ กลุ่ม ปตท. 


การจัดในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" พร้อม ผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคม อสังหาริมทรัพย์ไทย, คุณอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และ ฝศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) มาร่วมเสวนาและ แลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้อ "อนาคตอสังหาฯ มุ่งสู่ความยั่งยืน" ณ ห้อง The Synergy Hall 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์


นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด หรือ เอนโก้ กล่าวว่า "ในปีนี้ เอนโก้ ผู้นําด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการอาคารสถานที่ ได้ดำเนินงานมาจนครบ 20 ปี บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระลําศัญต่าง ๆมากมาย รวมทั้งการจัดงานสัมมนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัด ขึ้นในครั้งนี้เพื่อตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพ์ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเป็นการเปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจได้แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคต


สําหรับการขับเคลื่อนธุรกิจของเอนโก้ในปัจจุบัน เราดำเนินธุรกิจที่หลากหลายทั้งด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมพรัพย์ และบริหารจัดการอาคารสถานที่ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น การคําเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เอนโก้ มีการปรับตัวสอดคล้องตามสภาพสังคม และเศรษฐกิจ ผ่านกลยุทธ์ B2CS ประกอบด้วย B-Beyond แสวงหาโอกาสในการขยายการเติบโต


Cooperation ร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพ, C - Competitiveness เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการพัฒนาศักยภาพภายใน, S - Speed ดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการส่งมอบสินค้า และบริการให้แก่ ลูกค้าได้ตรงตามกำาหนคเวลา และ S- Sustainable Way ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งการดูแลสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม"


นายศิรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "เอนโก้ คาดการณ์รายได้ภายในปี 2570 จะต้องมากกว่า 3,000 ล้านบาท พร้อมเป้าหมายในระยะสั้น จะต้องมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี และตั้งเป๋าหมายแบ่งสัดส่วน กําไรสนับสนุนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิต่อปี นอกจากนี้ ยังได้ตั้งเป้าหมายใน ระยะยาว โดยคาดการณ์ว่าจะต้องมีกําไรสุทธิมากกว่า 800 ล้านบาท ภายในปี 2573 ที่จะเป็นผลมาจากการดําเนิน ธุรกิจเดิมที่ดําเนินการอยู่แล้ว และมองหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับกลุ่ม ปตท.อาทิ การร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. นําธุรกิจปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ภายในพื้นที่เอนโก้ บริหารจัดการ รวมทั้ง ค้นหาโอกาสในการลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเอนโก้ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาอีกหลากหลายโครงการ ทั้งโครงการในรูปแบบของโครงการร่วมทุน และโครงการที่พัฒนาพื้นที่ที่เอนโก้ หรือบริษัทในกลุ่ม" ปตท.เป็น เจ้าของพื้นที่อยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองรับการขยายธุรกิจของทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริม ความแข็งแกร่งของเอนโก้ในด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการอาคารสถานที่ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป"

#EnCo #เอนโก้ #ปตท #บริหารอสังหาริมทรัพย์ #ธุรกิจยั่งยืน