“​กสิกรไทย”ผนึกกำลัง 25 องค์กร จัดตั้ง เครือข่ายธุรกิจเพื่อการจัดการสภาพภูมิอากาศประเทศไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน Earth Jump 2024 : The Edge of Action    จัดขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทย ในงานมีการเปิดตัวการจัดตั้ง “เครือข่ายธุรกิจเพื่อการจัดการสภาพภูมิอากาศประเทศไทย” (Thailand Climate Business Network: ThaiCBN) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย โดยนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ 25 องค์กรชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่  ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคการศึกษา ภาคการเงินและการธนาคาร องค์กรและธุรกิจต่างประเทศ เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ไปด้วยกัน ตามแนวทางการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

1) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทาน และผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

2) ส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ไปดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง และ

3) เพื่อยกระดับศักยภาพของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้พร้อมคว้าโอกาสใหม่ของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

#กสิกรไทย #ภูมิอากาศประเทศไทย #EarthJump2024 #TheEdgeofAction #ThaiCBN #ThailandClimateBusinessNetwork