EXIM BANK หนุนกลุ่ม PRM ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินกลุ่มบริษัท พริมา มารีน สร้างพาณิชยนาวีสีเขียว ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายพร้อมพงษ์ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชนและนายสุรพล มีเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นทลิน จำกัด และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท พริมา มารีน ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงกองเรือให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมเสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท พริมา มารีน จำนวน 26 ลำ วงเงินรวม 343 ล้านบาท รวมถึงการติดตั้งระบบ Ballast Water Treatment System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการปรับคุณภาพน้ำในเรือก่อนการปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ช่วยยกระดับการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชยนาวีไทยให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระดับสากล ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบทบาทGreen Development Bank ของธนาคารในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 เร็วกว่าเป้าหมายประเทศไทย 20 ปี และ 15 ปี ตามลำดับ  พริมา มารีน สำนักงานใหญ่เมื่อเร็ว  นี้