SME D Bank รับรางวัล Silver Award ประจำปี 2566

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมคณะผู้บริหาร  เข้ารับรางวัล Silver Award โครงการประกวดนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2566 (Thailand HR Innovation Award 2023) จัดโดย  สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบ  

ทั้งนี้  SME D Bank เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จากการริเริ่มทำโครงการ Talent Career Management เชิงบูรณาการและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายเป็นต้นแบบแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน สะท้อนความสำเร็จของโครงการ “Unified Talent Retention Approach for Next versus Boomer Gen” นวัตกรรมตอบโจทย์การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มพนักงานที่จะเกษียณอายุ และกลุ่มพนักงาน เสริมสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ SME D Bank ในบทบาทธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ผลักดันผู้ประกอบการเข้าถึงบริการ “เติมทุนคู่พัฒนา” ช่วยธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 16 พ.ย.66

#SMEDBank #SilverAward #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย #ธุรกิจยั่งยืน #รับรางวัล #ธนาคาร #ธุรกิจความสุข #Happybusiness