กองทุนซื้อจ้า ย่อยขอขาย ฝรั่ง Long จ้า

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันซื้อ 4,524.24 ล้านบาท

บัญชีบล.ขาย 49.40 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 109.36 ล้านบาท

รายย่อยซื้อ 4,365.46 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 74,952.24 ล้านบาท